Kategorie

Współczesne problemy pedeutologii i edukacji' - redakcja Elżbieta Sałata, Stanisław Ośko (wersja elektroniczna)

Kod produktu: 255
 • Wydawca / Rok: Instytut Technologii Eksploatacji-PIB / 2007
 • Ilość stron / format: 184/B5/twarda
 • ISBN / ISSN: 978-83-7204-649-9
 • szt.
  20,65 zł

  W publikacji zamieszczono rozprawy, artykuły i komunikaty z badań, których autorami są nauczyciele szkół i placówek oświatowo-wychowawczych jak również nauczycieli akademickich szkół wyższych kształcących nauczycieli. Ujęto je w siedem grup tematycznych.

  Pierwsza z nich, przedstawiająca zagadnienia bardziej ogólne, omawia zadania edukacji ustawicznej w Polsce w nawiązaniu do ustaleń krajów UE i wiążące się z nią kompetencje i kwalifikacje nauczycielskie w aspekcie kształtowania się profesjonalizmu nauczyciela, a także szczegółowe refleksje odnoszące się do koncepcji edukacji technicznej w kształceniu nauczycieli. Część druga z kolei zawiera bogaty zestaw artykułów poświęconych problematyce osobowości nauczyciela powiązanej z zagadnieniami etyki zawodowej.
  W części trzeciej zamieszczone zostały artykuły, zawierające uwagi i propozycje ich autorów w sprawie optymalizacji kształcenia nauczycieli m.in. w zakresie kompetencji naukowych jak również odnoszące się do nauczania metodyk szczegółowych. W następnej części tematycznej zgromadzono teksty, dotyczące form i metod dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

  Część piąta publikacji dotyczy opisu stosowanych przez nauczycieli innowacji pedagogicznych, usprawniających proces dydaktyczny i podnoszący jego efektywność poprzez stosowanie na lekcjach metod aktywizujących wspieranych komputerowo. W kolejnej części zamieszczone zostały teksty poświęcone problemom teorii i praktyki wychowania w szkole i w środowisku społecznym ucznia.

  W ostatniej, końcowej grupie tematycznej zamieszczone zostały artykuły, omawiające różne aspekty pracy pedagogiczno-oświatowej nauczycieli.

  Prezentowany produkt jest wersją elektroniczną (plik .pdf)